ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่าง ประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มี เป้าหมาย เพื่อให้บริการ สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสาร ฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ของอาจารย์ รวบรวมจาก มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL). UCTAL คือ สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.