ระเบียบการยืม-คืน

ระเบียบการยืม-คืน


สมาชิก                                นังสือทั่วไป                 สาระนินพธ์/วิจัย/หนังสือสำรอง


นักศักษาปริญญาตรี             3/7 วัน                              1/7วัน


นักศึกษาปริญญาโท             5/15วัน                             3/7วัน


คณาจารย์                             10/30วัน                         3/7วัน


บุคลากรเจ้าหน้าที่                 5/15วัน                           3/7วัน