ห้องสมุดวิทยาลัยรัชต์ภาคย์
เลขที่ 68 ถนนรามคำแหง21 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ติดต่อบรรณารักษ์ โทร023198201-3 ต่อ524