ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย


11uninet-copy             เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่าง ประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thailis7TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มี เป้าหมาย เพื่อให้บริการ สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสาร ฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ของอาจารย์ รวบรวมจาก มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

14logo_thairesearch

แหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน รวมทั้งให้บริการสืบค้น ทางอินเทอร์เน็ต จัดทำโดย สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

57tkc

จัดทำขึ้นโดยศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ โดยได้รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์พร้อมบทคัดย่อจาก สถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้บริการ และเผยแพร่ ในการนำไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

1133445

รวบรวมงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๗ และจัดทำในรูปแบบฐานข้อมูล นำเสนอทั้งบทคัดย่อ และฉบับเต็ม

18ucta

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL). UCTAL คือ สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

 


19erc

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่มีมากกว่า 1.2 ล้านรายการจากบทความวารสารและสารสนเทศอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บางบทความมีลิงค์ของ Full Text ให้ด้วย ในฐานข้อมูล ERIC มี สารสนเทศได้แก่ บทความวารสาร หนังสือ รายงานวิจัย รายงานประชุม รายงานเชิงปฏิบัติการ และรายงานความร่วมมือ/นโยบาย