การขอเลขมาตรฐานหนังสือ และวารสาร

การขอเลขมาตรฐานหนังสือ และวารสาร

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ด้วยตนเอง โดยพิมพ์แบบฟอร์มและส่ง Fax ไปยังหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือหรือวารสารในประเทศไทย หลังจากนั้นผู้ใช้บริการโทรศัพท์สอบถามเลขมาตรฐานตามที่ขอภายใน 30 นาที รายละเอียดและเบอร์โทรศัพท์มีในแบบฟอร์ม