วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา            แหล่งข้อมูล เพิ่มพูนความรู้ เพื่อความเป็นเลิศทางปัญญา

ปณิธาน           ห้องสมุดมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางด้านวิชาการ ข่าวสารข้อมูล เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย

วิสัยทัศน์          ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทำ  ให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

พันธกิจ            ห้องสมุดมีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดย  มุ่งเน้นการหาหนังสือทางวิชาการหลากหลายเข้ามาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ